Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne
1. Polityka prywatności określa zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: www.inzynieriaklimatu.pl (dalej: Strona).
2. Administratorem danych osobowych jest Piotr Kieliszek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Inżyniera Klimatu Piotr Kieliszek, ul. Bernardyńska 20, 02-904 Warszawa, NIP 8351574937 (dalej: Administrator).
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
4. Zbierane przez Administratora dane będą:
 a) przetwarzane zgodnie z prawem,
 b) przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 d) przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych
1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Strony oraz poszczególnych jej funkcjonalności.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 a)  komunikacji z Użytkownikiem celem dostarczenia niezbędnych informacji o Administratorze w tym przedstawienia Użytkownikowi oczekiwanej oferty,
 b)  promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów,
 c)  udzielenia informacji o nowościach z branży powiązanej z działalnością Administratora, w tym wysyłanie newslettera (po wyrażeniu zgody na jego otrzymywanie),
 d)  w celach analitycznych i statystycznych w tym weryfikacji aktywności Użytkowników i ich
 e)  preferencji dla optymalizacji usług i produktów oferowanych przez Administratora
 f)  ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi
3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Strony.

III. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika tj.: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

IV. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przetwarzane:
 a)  gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 b)  gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda –do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody - do przedawnienia roszczeń z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.
2. Administrator wyjaśnia, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej).

V. Informacje o udostępnianiu
1. Dane osobowe mogą zostać przekazane:
 a)  podmiotom powiązanym z Administratorem,
 b)  podmiotom współpracującym z Administratorem,
 c)  podwykonawcom Administratora, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
 d)  podmiotom obsługującym płatności internetowe,
 e)  podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
 f)  kancelariom prawnym.
2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
1. Użytkownik Serwisu ma prawo:
 a) dostępu do treści swoich danych osobowych
 b) sprostowania danych
 c) usunięcia danych
 d) ograniczenia przetwarzania danych
 e) przenoszenia danych
 f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora
 g)  wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres [biuro@inzynieriaklimatu.pl]. Żądnie zostanie spełnione niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 (jednego) miesiąca.
3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

VII. Pliki cookies
1. Strona zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług na Stronie i służy celom statystycznym.
3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.
2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny na Stronie.
3. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres [biuro@inzynieriaklimatu.pl].